ด้านบน

เกี่ยวกับเรา

สำนักงาน คปภ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำหน้าที่ ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนด โดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีภารกิจ ดังนี้

กำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัย ให้มีความเข้มแข็งมั่นคง

ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาท สร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชน

คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ด้านการประกันภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์